Mauro Rasi

Mauro Perroca Rasi | Bauru, 27/02/1949 | Rio de Janeiro, 22/04/2003